Regulamin wypożyczalni sprzętu

WYPOŻYCZALNIA jest właścicielem SPRZĘTU będącego przedmiotem wypożyczenia.

KLIENTEM wypożyczalni może być tylko osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni w całości. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych następuje w trakcie podpisania DOKUMENTU wypożyczenia.

 

 1. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
 3. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 4. Sprzęt zostanie wydany Klientowi, który wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię i widniejącą na stronie wypozyczalni.
 5. Wysokość kaucji jest określane przez Wypożyczalnię i stanowi pewną wartość wypożyczanego sprzętu.
 6. Wypożyczalnia może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę zabezpieczenia, może też zaproponować inną.
 7. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni lub w miejscu ustalonym wcześniej przez obydwie strony.
 8. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 9. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 10. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni lub w innym miejscu ustalonym przez obydwie strony.
 11. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu (zapoznał się z instrukcją obsługi umieszczoną na stronie www.perfekcyjnesprzatanie.pl) i  zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
 12.  Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 13. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
 14. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej jest niedopuszczalne.
 15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej eksploatacji.
 16. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba. Przedłużenie wynajmu o jedną godzinę powoduje naliczenie odpłatności za następną dobę. Opłaty za wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz opłata za dostarczenie i odbiór sprzętu ustalone są w cenniku.
 17. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.
 18. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, wpłacona kaucja może zostać zatrzymana przez wypożyczalnię.
 19. Jeżeli klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie lub mailowo wypożyczalnię. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni. W  przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 20. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 21. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku.
 22. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu są Łuczyce ul. Pod Kopcem 36, 32-010 Kocmyrzów.
 23. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Krakowie.
 24. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne.
Facebook